Mål: P 13784-22

Avgörande

Fråga om tillämpning av 9 § fjärde stycket äldre plan- och byggförordningen (1987:383). Med hänsyn till att den beräknade byggnadshöjden inte har varit mer än 0,7 meter högre än nivån för vindsbjälklagets översida har en vind inte bedömts som en våning. Byggnaden har därmed ansetts planelig såvitt avser våningsantalet. MÖD har återförvisat målet till MMD för prövning av om övriga förutsättningar för meddelande av bygglov är uppfyllda.