Mål: P 6571-22

Avgörande

MÖD har bedömt att en detaljplan varit utformad med skälig hänsyn till befintliga bebyggelse-, äganderätts- och fastighetsförhållanden som kan inverka på planens genomförande (PBL 4:36). Inte heller i övrigt har det bedömts föreligga något skäl att upphäva beslutet att anta planen.