Mål: P 2006-22

Avgörande

Brukningsvärd jordbruksmark har ansetts kunna tas i anspråk för etablering av tre vindkraftverk eftersom ingiven lokaliseringsutredning har bedömts vara tillräcklig för att avgöra att behovet inte kunnat tillgodoses genom att annan mark tas i anspråk ( 3 kap. 4 § miljöbalken). Målet har återförvisats till MMD för prövning av övriga förutsättningar för bygglov.