Mål: M 5427-22

Avgörande

Kommunen har återkallat sitt tillstyrkande enligt 16 kap. 4 § miljöbalken i samband med mark- och miljödomstolens överprövning av miljöprövningsdelegationens beslut att bevilja tillstånd för en gruppstation för vindkraftverk. MÖD har bedömt att det saknar betydelse att kommunen inte själv har överklagat miljöprövningsdelegationens beslut och att tillståndet ska upphävas på grund av att det inte längre finns något kommunalt tillstyrkande.