Mål: P 5766-22

Avgörande

Ett tidsbegränsat bygglov har avsett byggnader för tillfällig vistelse (9 kap. 33 § PBL). MÖD har ansett att det saknats förutsättningar att förlänga giltighetstiden för bygglovet med stöd av bestämmelserna om tidsbegränsade bygglov för bostadsändamål (9 kap. 33 a § PBL).