Mål: M 9773-22

Avgörande

MÖD har, till skillnad från underinstanserna, ansett att det finns skäl att medge strandskyddsdispens (i efterhand) för uppförande av baracker (komplementbyggnad), eftersom barackerna placerats inom en etablerade hemfridszon, samt förutsättningar att ge tillstånd (i efterhand) för uppförandet av barackerna enligt gällande naturreservatsföreskrifter. Då länsstyrelsen bör göra tomtplatsbestämningen har målet återförvisats dit för vidare behandling.