Mål: M 692-22

Avgörande

MÖD har bedömt att en miljöfarlig verksamhets utsläpp av vissa ämnen inte innebär någon otillåten försämring av status och inte heller äventyrar möjligheten att uppnå gällande miljökvalitetsnormer för vatten.