Mål: P 10015-22

Avgörande

Vid prövningen av en dubblerad byggsanktionsavgift måste en ny bedömning göras i frågan om det alls finns förutsättningar för att ta ut en avgift. Att ett tidigare beslut om byggsanktionsavgift har fått laga kraft hindrar därför inte att frågan om det förelegat bygglovsplikt prövas. MÖD gjorde bedömningen att det inte förelegat bygglovsplikt för den aktuella båtlyften och att det således inte hade vidtagits en lovpliktig åtgärd varför nämndens beslut om dubbel avgift upphävdes.