Mål: M 13952-22

Avgörande

Tillstånd enligt miljöbalken till befintlig och utökad täktverksamhet. Mark- och miljööverdomstolen har preciserat vissa villkor samt beslutat om ytterligare delegation.