Mål: P 5851-22

Avgörande

MÖD har, till skillnad från MMD, ansett att kommunen har tagit tillräcklig hänsyn till befintliga bebyggelse-, äganderätts- och fastighetsförhållanden vid antagande av en detaljplan som syftar till att möjliggöra permanentboende i ett tidigare bebyggt fritidshusområde omfattande ca 120 fastigheter. Kommunens beslut att anta detaljplanen har därför fastställts.