Mål: P 14108-22

Avgörande

Efter att bygglov getts för ett fritidshus har byggherren ansökt om att få ändra byggnadens placering i höjdled. Byggnadsnämnden har prövat den ändrade höjden som en ansökan om marklov. Enligt MÖD skulle ansökan i stället ha prövats som en ny ansökan om bygglov. Eftersom nämnden inte har prövat ansökan på detta sätt har beslutet om marklov undanröjts och ärendet återförvisats till nämnden för fortsatt behandling.