Mål: P 11075-22

Avgörande

Förhandsbesked för inredande av ytterligare bostäder i ett enbostadshus. MÖD har bedömt att det inte finns skäl att neka förhandsbesked på den grunden att det saknas lämpligt utrymme för parkering eller friyta för lek och utevistelse. MÖD har ändrat MMD:s dom och fastställt nämndens beslut om positivt förhandsbesked.