Mål: P 3174-23

Avgörande

Bygglov för nybyggnad av enbostadshus m.m. MÖD har, till skillnad från de lägre instanserna, bedömt att byggnadshöjden avviker från planens bestämmelser. Nämndens beslut har därför undanröjts och ärendet återförvisats dit för fortsatt handläggning.