Mål: P 6506-22

Avgörande

Detaljplan med 500 bostäder och högt hotell m.m. i närheten av riksintresse för kulturmiljövården. Vid en sammantagen bedömning fann MÖD att de kulturhistoriska sammanhangen kommer att återspeglas även om bebyggelsen enligt detaljplanen tillåts. När det gäller anpassning till befintlig stadsbebyggelse ansåg domstolen att utformningen ryms inom kommunens handlingsutrymme.