Mål: M 11534-22

Avgörande

Dispens enligt 15 § artskyddsförordningen med hänsyn till förekomst av orkidén knärot. MÖD anser att HD:s bedömning av ersättningsrätten i NJA 2023 s. 291, ”Tjäderspelet i Malsättra”, ger vägledning även vad gäller motsvarande begränsning av markanvändningen på grund av nationella fridlysningsbestämmelser. Det saknas därmed skäl att i en proportionalitetsbedömning vid dispensprövningen generellt beakta det enskilda intresset av pågående markanvändning på det sätt som skedde i rättsfallet MÖD 2017:7. I stället får den proportionalitetsbedömning som ska ske vid dispensprövningen endast ses som en slutlig kontroll av att en nekad dispens, efter beaktande av de kriterier som anges i bestämmelsen, inte är orimlig med hänsyn till omständigheterna i det enskilda fallet. I detta fall har MÖD funnit att det allmänna intresset av att säkerställa knärotens fortlevnad som art inom dess naturliga utbredningsområde väger tyngre än det enskilda intresset av att avverka skog i den omfattning och på det sätt som dispensansökan avser. Ansökan om dispens har avslagits.