Mål: M 79-23

Avgörande

Tillstånd till uppförande av nytt bostadshus m.m. inom område med förordnande om landskapsbildsskydd. MÖD har konstaterat att skälen bakom förordnandet var oklara och att länsstyrelsen i sitt beslut om att neka tillstånd inte klargjort hur sökt åtgärd skulle påverka de skyddade värdena. MÖD har vid en sammantagen bedömning funnit att tillstånd skulle beviljas.