Mål: F 1366-23

Avgörande

Fördelning av förrättningskostnader. MÖD har uttalat att när kostnadsfördelningsbeslutet grundas på en uppskattning i efterhand av hur den totala kostnaden för förrättningen fördelar sig på de olika förrättningsåtgärderna, försvårar det för såväl sakägarna som domstolen att bedöma riktigheten av kostnadsfördelningsbeslutet. MÖD ansåg dock med, hänvisning till klagandenas partsställning mm, att det inte fanns skäl att ändra kostnadsfördelningsbeslutet.