Mål: M 13145-21

Avgörande

Skadestånd enligt 32 kap. miljöbalken. MÖD har bedömt att Försvarsmakten är ansvarig för PFAS-förorening i en dricksvattentäkt i Uppsala. Det finns inte skäl för jämkning och preskription har inte inträtt. Skadestånd har utdömts för kostnader avseende förfluten tid men inte för framtida skada.