Mål: ÖM 13632-23

Avgörande

Klagorätt avseende beslut efter anmälan för samråd enligt 12 kap. 6 § miljöbalken. MÖD har bedömt att länsstyrelsens prövning uteslutande har tagit sikte på skyddet av naturmiljön och att eventuella olägenheter till följd av den aktuella solcellsanläggningen kan prövas inom ramen för sedvanlig tillsynsverksamhet. I likhet med mark- och miljödomstolens bedömning har klaganden därför inte haft rätt att överklaga beslutet.