Mål: F 11116-22

Avgörande

Ersättning för upphävande av rättighet enligt 40 a § anläggningslagen (1973:1149). MÖD har kommit fram till att en gemensamhetsanläggning (parkeringsplatser) har kunnat tillgodose ändamål av stadigvarande betydelse för en deltagande fastighet som saknade andelstal i anläggningen. Eftersom anläggningen har använts av fastigheten har den inte varit onyttig, trots att den förvaltats av kommunen, som ägde fastigheten, och även använts av allmänheten. Mot denna bakgrund har utgångspunkten för vinstdelningen varit vad parterna skulle ha kommit överens om vid en frivillig överenskommelse. Härvid har genomsnittsvärdeprincipen tillämpats då upphävandet av anläggningen varit en förutsättning för att frigöra en värdefull byggrätt. MÖD har instämt i MMD:s bedömning att delägarna i gemensamhetsanläggningen ska få 50 procent av vinsten.