Mål: P 5264-22

Avgörande

Detaljplans förenlighet med riksintresse för kulturmiljövården. Detaljplan för verksamheter, handel och bostäder i direkt anslutning till Göteborgs centralstation, som möjliggör bebyggelse i fyra kvarter med byggnader på upp till 36 våningar. MÖD har bedömt att den byggrätt som detaljplanen medger innebär en försvagning av riksintressets värden, men inte en förvanskning och att möjligheten att förstå stadens historiska utveckling fortsatt kommer att vara tydligt läsbar. Detaljplanen innebär därmed inte påtaglig skada på riksintresset Göteborgs innerstad, varför MÖD har fastställt kommunens beslut att anta detaljplanen.