Mål: P 15390-22

Avgörande

Bygglov i efterhand för nybyggnad av ett enbostadshus. Mark- och miljööverdomstolen har bedömt ett överskridande av maximalt tillåten byggnadsarea om 6 % utgör en liten avvikelse.