Mål: ÖM 7136-23

Avgörande

MMD avvisade ett bolags ansökan om tillstånd till fortsatt och utvidgad täktverksamhet, eftersom MMD ansåg att det förelåg processhinder till följd av brister i miljökonsekvensbeskrivningen avseende påverkan på rennäringen. Sedan bolaget kompletterat miljökonsekvensbeskrivningen har MÖD bedömt att den kan godtas och återförvisat målet till MMD för fortsatt handläggning.