Mål: P 13874-22

Avgörande

Ansökan om bygglov för uppförande av stödmurar och marklov för ändring av marknivåer. MÖD har bedömt att vissa av stödmurarna utgör ett främmande inslag i stads- och landskapsbilden i strid med anpassningskravet i 2 kap. 6 § PBL. Eftersom ansökan om bygglov omfattar stödmurar som alla har till syfte att stabilisera marken under ett befintligt bostadshus saknas emellertid förutsättningar att pröva ansökan endast i vissa delar.