Mål: P 9182-23

Avgörande

MÖD bedömde att en bygglovssökt tillbyggnad inte strider mot 2 kap. 6 eller 9 §§ PBL och återförvisade ärendet till nämnden för fortsatt behandling.