Mål: M 12567-23

Avgörande

MÖD har i tillstånd för avfallshantering ändrat tillståndsmeningen så att det inte anges vilka behandlingsmetoder som får användas för respektive avfallstyp, justerat ett villkor med avseende på användning av energiaskor för anläggningsändamål och ändrat en provisorisk föreskrift så att halterna för föroreningsinnehåll i det lak-, dag- och processavsloppsvatten som efter rening avleds till recipient höjts för vissa ämnen. Föreskriften om underrättelse till tillsynsmyndigheten vid överskridande av den provisoriska föreskriftens halter har utgått.