Mål: M 8731-23

Avgörande

MÖD har fastställt länsstyrelsens beslut att upphäva strandskyddsdispens för en komplementbyggnad. Komplementbyggnaden skulle på ett inte obetydligt sätt utvidga det område som lagligen tagits i anspråk genom det befintliga bostadshuset. Det har inte heller bedömts oproportionerligt att neka strandsskyddsdispens.