Mål: P 1151-23

Avgörande

Detaljplan för friskvårdsanläggning. MÖD har till skillnad från MMD, men i likhet med länsstyrelsen, bedömt att detaljplanen inte innebär någon påtaglig skada på aktuella riksintressen enligt 3 och 4 kap. MB. Inte heller övriga invändningar mot planen har enligt domstolens bedömning utgjort skäl att upphäva den. Kommunens beslut att anta detaljplanen har därför fastställts.