Mål: M 4073-23

Avgörande

MÖD har ansett att det ankommer på den som lämnar in ett klagomål på en miljöfarlig verksamhet att precisera i vilka avseenden förhållandena har ändrats när klagomålet ges in i nära anslutning till att motsvarande klagomål har prövats i domstol. I avsaknad av några sådana konkreta nya uppgifter fanns det inte skäl att ålägga tillsynsmyndigheten att vidta ytterligare utredningsåtgärder.