Mål: M 844-23

Avgörande

MÖD har vid en avvägning mellan miljökonsekvenserna och den enskildes intressen inte funnit det skäligt att förelägga en ny fastighetsägare att vidta åtgärder beträffande en sedan tidigare anlagd pir. Länsstyrelsen har därmed haft fog för att avsluta tillsynsärendet utan åtgärd.