Mål: P 15028-22

Avgörande

Bygglov för nybyggnation som förutsätter rivning av byggnader som omfattas av förvanskningsförbudet i 8 kap. 13 § PBL. MÖD har funnit att en delvis rivning av byggnaderna med vissa villkor får anses motiverad, men att bygglovsansökan i övrigt strider mot de varsamhetskrav som finns i 2 kap. 6 § och 8 kap. 17 § PBL.