Mål: UM 6456-20

MIG 2021-19

Prejudikat

En utlänning som inte har bedömts uppfylla förutsättningarna för förlängt arbetstillstånd enligt 6 kap. 2 § utlänningslagen har beviljats tidsbegränsat uppehålls- och arbetstillstånd med stöd av associeringsavtalet mellan EU och Turkiet. Även fråga om betydelsen av begreppet visst slag av arbete i 6 kap. 2 a § utlänningslagen.