Här hittar du aktuella prövningstillstånd hos Migrationsöverdomstolen

.

Migrationsöverdomstolen är sista instans i utlännings- och medborgarskapsmål. Domstolens främsta uppgift är att skapa prejudikat, det vill säga att genom avgöranden vägleda migrationsdomstolar och myndigheter i hur gällande rätt ska tolkas och tillämpas. Det är bara i vissa fall som ett avgörande kan ge sådan vägledning. Det finns därför inte någon rätt att få ett överklagande av en migrationsdomstols dom eller beslut prövat av Migrationsöverdomstolen.

För att Migrationsöverdomstolen ska pröva ett mål behövs prövningstillstånd. Migrationsöverdomstolen får in ett stort antal ansökningar om prövningstillstånd varje år. Det är endast i ett begränsat antal av dessa mål som det meddelas prövningstillstånd.

I följande fall kan Migrationsöverdomstolen meddela prövningstillstånd

  • Prövningstillstånd av prejudikatskäl
    Som huvudregel meddelas prövningstillstånd i Migrationsöverdomstolen endast i mål där det behövs besked om rättsläget, dvs. vägledning kring hur lagstiftningen ska tolkas. Det ska finnas behov av ett avgörande (prejudikat) som kan ge vägledning för migrationsdomstolar och myndigheter i hur andra liknande fall ska bedömas i fortsättningen.

  • Prövningstillstånd på grund av synnerliga skäl
    Prövningstillstånd kan också meddelas om det finns synnerliga skäl. Synnerliga skäl är exempelvis att migrationsdomstolen har gjort ett grovt förbiseende eller grovt misstag som har påverkat utgången i målet.

Att ett mål är viktigt för en enskild är däremot inte tillräckligt för att Migrationsöverdomstolen ska pröva ett överklagande.

Migrationsöverdomstolen har heller inte så kallad ändringsdispens. Att migrationsdomstolen skulle kunna ha dömt på ett annat sätt är alltså inte tillräckligt för att Migrationsöverdomstolen ska meddela prövningstillstånd.

Beviljade prövningstillstånd

UM 9904-19

Fråga hur prövningen av en ansökan enligt 5 kap. 15 a § utlänningslagen (2205:716) ska göras när en sökande tidigare har varit beviljad uppehållstillstånd för arbete.

UM 11960-19

Migrationsöverdomstolen meddelar prövningstillstånd i den del av målet som avser arbetstillstånd. Den fråga som har lett till att Migrationsöverdomstolen meddelar prövningstillstånd är om en utlänning som beviljas tidsbegränsat uppehållstillstånd på grund av gymnasiestudier samtidigt ska beviljas arbetstillstånd. Frågan om prövningstillstånd i målet i övrigt förklaras vilande.

UM 12506-19

Den fråga i målet som har lett till att Migrationsöverdomstolen meddelat prövningstillstånd gäller i vilken utsträckning en utlänning måste uppehålla sig i Sverige för att han ska uppfylla kravet på vistelse i 5 kap. 10§ utlänningslagen.

UM 18376-19

Den fråga i målet som har lett till att Migrationsöverdomstolen meddelat prövningstillstånd gäller vilken myndighet som är handläggande myndighet när prövning har beviljats enligt 12 kap 19 b § utlänningslagen.

UM 6323-19

Fråga om tillämpning av utlänningslagens bestämmelser om förvar och uppsikt för en utlänning som omfattas av mottagandedirektivet och där det inte finns något beslut om avvisning eller utvisning.

Publicerad
2019-09-10
Uppdaterad
2019-09-10

Hitta på sidan

Relaterat innehåll