Här hittar du aktuella prövningstillstånd hos Migrationsöverdomstolen

Migrationsöverdomstolen är sista instans i utlännings- och medborgarskapsmål. Domstolens främsta uppgift är att skapa prejudikat, det vill säga att genom avgöranden vägleda migrationsdomstolar och myndigheter i hur gällande rätt ska tolkas och tillämpas. Det är bara i vissa fall som ett avgörande kan ge sådan vägledning. Det finns därför inte någon rätt att få ett överklagande av en migrationsdomstols dom eller beslut prövat av Migrationsöverdomstolen.

För att Migrationsöverdomstolen ska pröva ett mål behövs prövningstillstånd. Migrationsöverdomstolen får in ett stort antal ansökningar om prövningstillstånd varje år. Det är endast i ett begränsat antal av dessa mål som det meddelas prövningstillstånd.

I följande fall kan Migrationsöverdomstolen meddela prövningstillstånd

  • Prövningstillstånd av prejudikatskäl
    Som huvudregel meddelas prövningstillstånd i Migrationsöverdomstolen endast i mål där det behövs besked om rättsläget, dvs. vägledning kring hur lagstiftningen ska tolkas. Det ska finnas behov av ett avgörande (prejudikat) som kan ge vägledning för migrationsdomstolar och myndigheter i hur andra liknande fall ska bedömas i fortsättningen.
  • Prövningstillstånd på grund av synnerliga skäl
    Prövningstillstånd kan också meddelas om det finns synnerliga skäl. Synnerliga skäl är exempelvis att migrationsdomstolen har gjort ett allvarligt fel i handläggningen.

Att ett mål är viktigt för en enskild är däremot inte tillräckligt för att Migrationsöverdomstolen ska pröva ett överklagande.

Migrationsöverdomstolen har heller inte så kallad ändrings- eller granskningsdispens  Att migrationsdomstolen skulle kunna ha dömt på ett annat sätt är alltså inte tillräckligt för att Migrationsöverdomstolen ska meddela prövningstillstånd.Att migrationsdomstolen skulle kunna ha dömt på ett annat sätt är alltså inte tillräckligt för att Migrationsöverdomstolen ska meddela prövningstillstånd.

Beviljade prövningstillstånd

UM 9026-23

Den fråga i målet som har lett till att Migrationsöverdomstolen meddelat prövningstillstånd gäller om tidsgränsen om tolv månader för s.k. verkställighetsförvar har överskridits. Lagrum: 10 kap. 4 § andra stycket utlänningslagen (2005:716)

UM 1579-23

Den fråga i målet som har lett till att Migrationsöverdomstolen meddelat prövningstillstånd är om det förhållandet att en familjemedlem har beviljats flyktingstatusförklaring när ny prövning har beviljats enligt 12 kap. 19 § utlänningslagen (2005:716) innebär att även övriga familjemedlemmar ska beviljas sådan statusförklaring.

UM 693-23

Den fråga i målet som har lett till att Migrationsöverdomstolen har
meddelat prövningstillstånd gäller barns möjlighet att beviljas uppehållstillstånd när deras vårdnadshavare har tidsbegränsade uppehållstillstånd på grund av anknytning till ett av barnens syskon som har permanent uppehållstillstånd som skyddsbehövande i Sverige. Lagrum: 5 kap. 3 a § utlänningslagen (2005:716).

UM 11464-22

Den fråga i målet som har lett till att Migrationsöverdomstolen meddelat prövningstillstånd gäller beräkningen av hemvisttid vid ansökan om svenskt medborgarskap för en statslös person vars uppgifter om födelsetid ändrats. Lagrum:
11 § 4 b lagen (2001:82) om svenskt medborgarskap.

UM 1449-23

Den fråga i målet som har lett till att Migrationsöverdomstolen meddelat prövningstillstånd gäller kravet på att en sökande ska kunna försörja sig för att få beviljas permanent uppehållstillstånd. Lagrum: 5 kap. 3 g § fjärde stycket och 7 § 1 utlänningslagen
(2005:716)

UM 10702-22

Den fråga i målet som har lett till att Migrationsöverdomstolen meddelat prövningstillstånd är om Migrationsverket kan neka uppehålls- och arbetstillstånd med hänvisning till påstått oriktiga uppgifter i ett tidigare ansökningsförfarande. Lagrum: 6 kap. 2 § utlänningslagen (2005:716).

Uppdaterad
2023-08-28