Här hittar du aktuella prövningstillstånd hos Migrationsöverdomstolen

Migrationsöverdomstolen är sista instans i utlännings- och medborgarskapsmål. Domstolens främsta uppgift är att skapa prejudikat, det vill säga att genom avgöranden vägleda migrationsdomstolar och myndigheter i hur gällande rätt ska tolkas och tillämpas. Det är bara i vissa fall som ett avgörande kan ge sådan vägledning. Det finns därför inte någon rätt att få ett överklagande av en migrationsdomstols dom eller beslut prövat av Migrationsöverdomstolen.

För att Migrationsöverdomstolen ska pröva ett mål behövs prövningstillstånd. Migrationsöverdomstolen får in ett stort antal ansökningar om prövningstillstånd varje år. Det är endast i ett begränsat antal av dessa mål som det meddelas prövningstillstånd.

I följande fall kan Migrationsöverdomstolen meddela prövningstillstånd

  • Prövningstillstånd av prejudikatskäl
    Som huvudregel meddelas prövningstillstånd i Migrationsöverdomstolen endast i mål där det behövs besked om rättsläget, dvs. vägledning kring hur lagstiftningen ska tolkas. Det ska finnas behov av ett avgörande (prejudikat) som kan ge vägledning för migrationsdomstolar och myndigheter i hur andra liknande fall ska bedömas i fortsättningen.
  • Prövningstillstånd på grund av synnerliga skäl
    Prövningstillstånd kan också meddelas om det finns synnerliga skäl. Synnerliga skäl är exempelvis att migrationsdomstolen har gjort ett grovt förbiseende eller grovt misstag som har påverkat utgången i målet.

Att ett mål är viktigt för en enskild är däremot inte tillräckligt för att Migrationsöverdomstolen ska pröva ett överklagande.

Migrationsöverdomstolen har heller inte så kallad ändringsdispens. Att migrationsdomstolen skulle kunna ha dömt på ett annat sätt är alltså inte tillräckligt för att Migrationsöverdomstolen ska meddela prövningstillstånd.

Beviljade prövningstillstånd

UM 2869-22

Den fråga i målet som har lett till att Migrationsöverdomstolen
meddelat prövningstillstånd gäller tidpunkten för bedömningen av
anknytningspersonens ålder i ärenden om uppehållstillstånd på grund
av familjeanknytning. Lagrum: 5 kap. 3 § utlänningslagen (2005:716)

UM 3049-22

Migrationsöverdomstolen meddelar prövningstillstånd i den del av
målet som gäller permanent uppehållstillstånd.
Den fråga i målet som har lett till att Migrationsöverdomstolen
meddelat prövningstillstånd gäller om det med hänsyn till
utlänningens förväntade levnadssätt finns tveksamhet om att ett
permanent uppehållstillstånd bör beviljas.

Lagrum: 5 kap. 7 § 2 utlänningslagen

Frågan om prövningstillstånd i målet i övrigt förklaras vilande.

UM 5118-22

Den fråga i målet som har lett till att Migrationsöverdomstolen meddelat prövningstillstånd är om villkoren för permanent uppehållstillstånd enligt 5 § lagen (2017:353) om uppehållstillstånd för studerande på gymnasial nivå måste vara uppfyllda vid tidpunkten då utlänningens tillfälliga uppehållstillstånd löper ut.

UM 7267-22

Den fråga i målet som har lett till att Migrationsöverdomstolen
meddelat prövningstillstånd är om det finns förutsättningar för att
medge en utlänning, som är medföljande till en svensk medborgare
som arbetar vid en svensk beskickning utomlands, dispens från kravet
på fem års hemvist i Sverige för medborgarskap. Lagrum: 11 och 12 §§ lagen (2001:82) om svenskt medborgarskap.

Uppdaterad
2022-11-11