Här hittar du aktuella prövningstillstånd hos Migrationsöverdomstolen

.

Migrationsöverdomstolen är sista instans i utlännings- och medborgarskapsmål. Domstolens främsta uppgift är att skapa prejudikat, det vill säga att genom avgöranden vägleda migrationsdomstolar och myndigheter i hur gällande rätt ska tolkas och tillämpas. Det är bara i vissa fall som ett avgörande kan ge sådan vägledning. Det finns därför inte någon rätt att få ett överklagande av en migrationsdomstols dom eller beslut prövat av Migrationsöverdomstolen.

För att Migrationsöverdomstolen ska pröva ett mål behövs prövningstillstånd. Migrationsöverdomstolen får in ett stort antal ansökningar om prövningstillstånd varje år. Det är endast i ett begränsat antal av dessa mål som det meddelas prövningstillstånd.

I följande fall kan Migrationsöverdomstolen meddela prövningstillstånd

  • Prövningstillstånd av prejudikatskäl
    Som huvudregel meddelas prövningstillstånd i Migrationsöverdomstolen endast i mål där det behövs besked om rättsläget, dvs. vägledning kring hur lagstiftningen ska tolkas. Det ska finnas behov av ett avgörande (prejudikat) som kan ge vägledning för migrationsdomstolar och myndigheter i hur andra liknande fall ska bedömas i fortsättningen.

  • Prövningstillstånd på grund av synnerliga skäl
    Prövningstillstånd kan också meddelas om det finns synnerliga skäl. Synnerliga skäl är exempelvis att migrationsdomstolen har gjort ett grovt förbiseende eller grovt misstag som har påverkat utgången i målet.

Att ett mål är viktigt för en enskild är däremot inte tillräckligt för att Migrationsöverdomstolen ska pröva ett överklagande.

Migrationsöverdomstolen har heller inte så kallad ändringsdispens. Att migrationsdomstolen skulle kunna ha dömt på ett annat sätt är alltså inte tillräckligt för att Migrationsöverdomstolen ska meddela prövningstillstånd.

Beviljade prövningstillstånd

UM 9885-20

Den fråga i målet som har lett till att Migrationsöverdomstolen meddelat prövningstillstånd gäller om bestämmelsen i 12 kap. 19 § utlänningslagen är tillämplig när den sökandes asylansökan avvisats enligt 5 kap. 1 b § första stycket 3 utlänningslagen och den sökande utvisats. Lagrum: 12 kap. 19 § utlänningslagen (2005:716) 

UM 2839-20

Migrationsöverdomstolen meddelar prövningstillstånd i den del av målet som avser återkallelse av alternativ skyddstatusförklaring. Den fråga i målet som har lett till att Migrationsöverdomstolen meddelat prövningstillstånd gäller förutsättningarna för att återkalla en alternativ skyddstatusförklaring. Frågan om prövninstillstånd i målet i övrigt förklaras vilande. Lagrum 4 kap. 5 a § och 4 kap. 5 c § utlänningslagen (2005:716)

UM 19571-19

Den fråga i målet som har lett till att Migrationsöverdomstolen meddelat prövningstillstånd gäller om kravet på unionsföreträdet har respekterats när den fackliga organisationen har avgett yttrande under tiden som tjänsten har varit utannonserad.

UM 6337-20 / 6338-20

Den fråga i målen som har lett till att Migrationsöverdomstolen meddelat prövningstillstånd gäller innebörden av uttrycket ”vistats med” när en tredjelandsmedborgare som är ett vuxet barn till en EES-medborgare gör gällande permanent uppehållsrätt.

UM 8722-20

Den fråga i målen som har lett till att Migrationsöverdomstolen meddelat prövningstillstånd gäller försörjningskravet vid ansökan om uppehållstillstånd på grund av anknytning när anknytningspersonen har tagits emot för vidarebosättning (s.k. kvotflykting) och ansökan om familjeåterförening har gjorts senare än tre månader efter att anknytningspersonen har beviljats uppehållstillstånd som flykting.

UM 6456-20

Den fråga i målet som har lett till att Migrationsöverdomstolen meddelat prövningstillstånd gäller innebörden av att ett arbetstillstånd ska knytas till ett visst slag av arbete. Även frågan om betydelsen av begreppet reguljär anställning i det turkiska associeringsavtalet.

UM 11328-20

Migrationsöverdomstolen meddelar prövningstillstånd i den del av målet som avser uppehållstillstånd m.m. enligt 12 kap. 16 b § utlänningslagen. Den fråga i målet som har lett till att Migrationsöverdomstolen meddelar prövningstillstånd är när ett beslut av Migrationsverket att inte bevilja uppehållstillstånd enligt 12 kap. 16 b § utlänningslagen är överklagbart. Frågan om prövningstillstånd i målet i övrigt förklaras vilande. Lagrum: 12 kap. 16 b § utlänningslagen

UM 12381-20

Den fråga i målet som har lett till att Migrationsöverdomstolen
meddelat prövningstillstånd gäller förutsättningarna för att göra
undantag från hemvistkravet i 11 § lagen (2001:82) om svenskt
medborgarskap för barn mellan 15 och 18 år vid självständig
naturalisation.

UM 13792-20

Den fråga i målet som har lett till att Migrationsöverdomstolen
meddelat prövningstillstånd gäller beräkning av tidsfrist för frivillig
avresa vid inhibition av utvisningsbeslutet. Lagrum: 12 kap. 15 a § utlänningslagen (2005:716).

UM 11093-20

Den fråga i målet som har lett till att Migrationsöverdomstolen meddelat prövningstillstånd är om en ansökan om uppehållstillstånd för en utlänning som har ställning som varaktigt bosatt i en annan EU-stat och som befinner sig i Sverige ska prövas i sak när utlänningen omfattas av ett lagakraftvunnet utvisningsbeslut. Lagrum: 5 kap. 18 § femte stycket utlänningslagen (2005:716) och 4 kap. 17 § första stycket utlänningsförordningen (2006:97).

Uppdaterad
2021-03-02

Hitta på sidan

Relaterat innehåll