Här hittar du aktuella prövningstillstånd hos Migrationsöverdomstolen

.

Migrationsöverdomstolen är sista instans i utlännings- och medborgarskapsmål. Domstolens främsta uppgift är att skapa prejudikat, det vill säga att genom avgöranden vägleda migrationsdomstolar och myndigheter i hur gällande rätt ska tolkas och tillämpas. Det är bara i vissa fall som ett avgörande kan ge sådan vägledning. Det finns därför inte någon rätt att få ett överklagande av en migrationsdomstols dom eller beslut prövat av Migrationsöverdomstolen.

För att Migrationsöverdomstolen ska pröva ett mål behövs prövningstillstånd. Migrationsöverdomstolen får in ett stort antal ansökningar om prövningstillstånd varje år. Det är endast i ett begränsat antal av dessa mål som det meddelas prövningstillstånd.

I följande fall kan Migrationsöverdomstolen meddela prövningstillstånd

  • Prövningstillstånd av prejudikatskäl
    Som huvudregel meddelas prövningstillstånd i Migrationsöverdomstolen endast i mål där det behövs besked om rättsläget, dvs. vägledning kring hur lagstiftningen ska tolkas. Det ska finnas behov av ett avgörande (prejudikat) som kan ge vägledning för migrationsdomstolar och myndigheter i hur andra liknande fall ska bedömas i fortsättningen.

  • Prövningstillstånd på grund av synnerliga skäl
    Prövningstillstånd kan också meddelas om det finns synnerliga skäl. Synnerliga skäl är exempelvis att migrationsdomstolen har gjort ett grovt förbiseende eller grovt misstag som har påverkat utgången i målet.

Att ett mål är viktigt för en enskild är däremot inte tillräckligt för att Migrationsöverdomstolen ska pröva ett överklagande.

Migrationsöverdomstolen har heller inte så kallad ändringsdispens. Att migrationsdomstolen skulle kunna ha dömt på ett annat sätt är alltså inte tillräckligt för att Migrationsöverdomstolen ska meddela prövningstillstånd.

Beviljade prövningstillstånd

UM 3640-20

Den fråga i målet som har lett till att Migrationsöverdomstolen har meddelat prövningstillstånd gäller förutsättningarna för förvarstagande av en asylsökande som är utvisad på grund av brott.

UM 19571-19

Den fråga i målet som har lett till att Migrationsöverdomstolen meddelat prövningstillstånd gäller om kravet på unionsföreträdet har respekterats när den fackliga organisationen har avgett yttrande under tiden som tjänsten har varit utannonserad.

UM 19581-19

Den fråga i målet som har lett till att Migrationsöverdomstolen meddelat prövningstillstånd gäller om ett förordnande som offentligt biträde för en förvarstagen person omfattar överklagande av ett beslut om övervakat besök enligt 11 kap. 4§ utlänningslagen (2005:716). Lagrum: 18 kap. 1§ utlänningslagen (2005:716), 5 § lagen (1996:1620) om offentligt biträde, 27-28 §§ rättshjälpslagen (19996:1619)

UM 210-20

Den fråga i målet som har lett till att Migrationsöverdomstolen meddelat prövningstillstånd gäller frågan om det finns förutsättningar att återkalla ett permanent uppehållstillstånd på grund av att bosättningen har upphört.

UM 18777-19

Den fråga i målet som har lett till att Migrationsöverdomstolen meddelat prövningstillstånd är frågan om ett offentligt biträde som talar samma språk som sin huvudman kan få ersättning för tolkkostnader. Även fråga om substitution har medfört en beaktansvärd ökning av kostnaderna.

UM 914-20

Den fråga i målet som har lett till att Migrationsöverdomstolen meddelat prövningstillstånd gäller möjligheten för en domstol att, utöver i de fall som anges i 16 J § tillfälliga lagen, med stöd av 28 § FPL förorda om att avbryta verkställigheten av ett utvisningsbeslut inom ramen för ett mål om förlängt uppehållstillstånd enligt tillfälliga lagen. Lagrum: 16 J § lagen (2016:752) om tillfälliga begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige (tillfälliga lagen) och 28 § förvaltningsprocesslagen (1971:291), FPL.

UM 12506-19

Den fråga i målet som har lett till att Migrationsöverdomstolen meddelat prövningstillstånd gäller i vilken utsträckning en utlänning måste uppehålla sig i Sverige för att han ska uppfylla kravet på vistelse i 5 kap. 10§ utlänningslagen.

Uppdaterad
2020-01-29

Hitta på sidan

Relaterat innehåll