Här hittar du aktuella prövningstillstånd hos Migrationsöverdomstolen

Migrationsöverdomstolen är sista instans i utlännings- och medborgarskapsmål. Domstolens främsta uppgift är att skapa prejudikat, det vill säga att genom avgöranden vägleda migrationsdomstolar och myndigheter i hur gällande rätt ska tolkas och tillämpas. Det är bara i vissa fall som ett avgörande kan ge sådan vägledning. Det finns därför inte någon rätt att få ett överklagande av en migrationsdomstols dom eller beslut prövat av Migrationsöverdomstolen.

För att Migrationsöverdomstolen ska pröva ett mål behövs prövningstillstånd. Migrationsöverdomstolen får in ett stort antal ansökningar om prövningstillstånd varje år. Det är endast i ett begränsat antal av dessa mål som det meddelas prövningstillstånd.

I följande fall kan Migrationsöverdomstolen meddela prövningstillstånd

  • Prövningstillstånd av prejudikatskäl
    Som huvudregel meddelas prövningstillstånd i Migrationsöverdomstolen endast i mål där det behövs besked om rättsläget, dvs. vägledning kring hur lagstiftningen ska tolkas. Det ska finnas behov av ett avgörande (prejudikat) som kan ge vägledning för migrationsdomstolar och myndigheter i hur andra liknande fall ska bedömas i fortsättningen.
  • Prövningstillstånd på grund av synnerliga skäl
    Synnerliga skäl för prövningstillstånd kan vara att utgången i migrationsdomstolen beror på ett grovt förbiseende eller misstag. Det kan till exempel handla om att domstolen har tillämpat fel lag eller att ett beslut har fattats av någon som inte har haft behörighet att fatta beslutet.

Att ett mål är viktigt för en enskild är däremot inte tillräckligt för att Migrationsöverdomstolen ska pröva ett överklagande.

Att migrationsdomstolen skulle kunna ha dömt på ett annat sätt är alltså inte tillräckligt för att Migrationsöverdomstolen ska meddela prövningstillstånd.

Beviljade prövningstillstånd

UM 4202-24

Den fråga i målet som har lett till att Migrationsöverdomstolen meddelat prövningstillstånd är om mottagandedirektivet är tillämpligt när en person överklagat Migrationsverkets beslut att avslå en ansökan om ny prövning och migrationsdomstolen ännu inte prövat om inhibition ska beslutas enligt 12 kap. 19 a § tredje stycket utlänningslagen.

Lagrum: 10 kap. 1 § och 12 kap. 19 a § utlänningslagen (2005:716)
samt artiklarna 2, 3 och 8.3 i mottagandedirektivet (direktiv 2013/33/EU om normer för mottagande av personer som ansöker om internationellt skydd)

UM 707-24

Den fråga i målet som har lett till att Migrationsöverdomstolen meddelat prövningstillstånd gäller om en utlänning som har uppehållstillstånd i en annan EU-stat och vars ansökan om asyl i Sverige inte bifallits får avvisas utan att först ha uppmanats att inom en skälig tid bege sig till den andra EU-staten.

Lagrum: 8 kap. 6 a § andra stycket 1 utlänningslagen (2005:716).

UM 1553-24

Den fråga i målet som lett till att Migrationsöverdomstolen meddelat prövningstillstånd är om krav kan ställas på en utlänning att betala en avgift för att slippa skyddsgrundande militärtjänstgöring. 

UM 12519-23

De frågor i målet som lett till att Migrationsöverdomstolen meddelat prövningstillstånd är om försörjningskravet i 5 kap. 3 b § utlänningslagen gäller vid en ansökan om uppehållstillstånd från en utlänning som tidigare haft uppehållstillstånd som familjemedlem enligt 4 kap. 4 a § utlänningsförordningen, när anknytningspersonen beviljats permanent uppehållstillstånd och, i så fall, om även den sökandes inkomster ska beaktas vid bedömningen av om försörjningskravet är uppfyllt. Lagrum: 5 kap. 3 b § utlänningslagen (2005:716) 

UM 12955-23

Den fråga i målet som har lett till att Migrationsöverdomstolen meddelat prövningstillstånd gäller beräkning av vistelsetiden för att bevilja ställning som varaktigt bosatt enligt 5 a kap. 1 § första stycket utlänningslagen (2005:716).

Lagrum: 5 a kap. 1 § första stycket utlänningslagen.

UM 1849-24

Migrationsöverdomstolen meddelar prövningstillstånd. Den fråga i målet som har lett till att Migrationsöverdomstolen meddelat prövningstillstånd gäller tillämpningen av 5 kap. 17 a § andra stycket 3 utlänningslagen (2005:716). Lagrum: 5 kap. 17 a § andra stycket 3 utlänningslagen. Beslutet får inte överklagas.

UM 10368-23

Den fråga i målet som har lett till att Migrationsöverdomstolen
meddelat prövningstillstånd gäller förvärv av svenskt medborgarskap
vid födseln för barn med hemvist i utlandet. Lagrum: 2 § lagen (2001:82) om svenskt medborgarskap.

UM 6948-23

Den fråga i målet som har lett till att Migrationsöverdomstolen meddelat prövningstillstånd gäller förutsättningarna för att en sökande ska ha gjort sannolikt att den uppgivna identiteten är riktig i ett ärende om svenskt medborgarskap.
Lagrum: 11 § 1 och 12 § andra stycket lagen (2001:82) om svenskt
medborgarskap

UM 10595-23

Den fråga i målet som har lett till att Migrationsöverdomstolen meddelat prövningstillstånd gäller om arbete utan tillstånd kan utgöra risk för allmän ordning och säkerhet. Lagrum: 8 kap. 6 a § andra stycket 4 utlänningslagen (2005:716)

UM 10975-23

Den fråga i målet som har lett till att Migrationsöverdomstolen
meddelat prövningstillstånd gäller om det finns skäl att utesluta en
utlänning från att anses som flykting för att denne har gjort sig skyldig
till en gärning som strider mot Förenta nationernas syften och
grundsatser. Lagrum: 4 kap. 2 b § första stycket 3 utlänningslagen (2005:716).

Uppdaterad
2024-05-20