Här hittar du aktuella prövningstillstånd hos Migrationsöverdomstolen

.

Migrationsöverdomstolen är sista instans i utlännings- och medborgarskapsmål. Domstolens främsta uppgift är att skapa prejudikat, det vill säga att genom avgöranden vägleda migrationsdomstolar och myndigheter i hur gällande rätt ska tolkas och tillämpas. Det är bara i vissa fall som ett avgörande kan ge sådan vägledning. Det finns därför inte någon rätt att få ett överklagande av en migrationsdomstols dom eller beslut prövat av Migrationsöverdomstolen.

För att Migrationsöverdomstolen ska pröva ett mål behövs prövningstillstånd. Migrationsöverdomstolen får in ett stort antal ansökningar om prövningstillstånd varje år. Det är endast i ett begränsat antal av dessa mål som det meddelas prövningstillstånd.

I följande fall kan Migrationsöverdomstolen meddela prövningstillstånd

  • Prövningstillstånd av prejudikatskäl
    Som huvudregel meddelas prövningstillstånd i Migrationsöverdomstolen endast i mål där det behövs besked om rättsläget, dvs. vägledning kring hur lagstiftningen ska tolkas. Det ska finnas behov av ett avgörande (prejudikat) som kan ge vägledning för migrationsdomstolar och myndigheter i hur andra liknande fall ska bedömas i fortsättningen.

  • Prövningstillstånd på grund av synnerliga skäl
    Prövningstillstånd kan också meddelas om det finns synnerliga skäl. Synnerliga skäl är exempelvis att migrationsdomstolen har gjort ett grovt förbiseende eller grovt misstag som har påverkat utgången i målet.

Att ett mål är viktigt för en enskild är däremot inte tillräckligt för att Migrationsöverdomstolen ska pröva ett överklagande.

Migrationsöverdomstolen har heller inte så kallad ändringsdispens. Att migrationsdomstolen skulle kunna ha dömt på ett annat sätt är alltså inte tillräckligt för att Migrationsöverdomstolen ska meddela prövningstillstånd.

Beviljade prövningstillstånd

UM 9885-20

Den fråga i målet som har lett till att Migrationsöverdomstolen meddelat prövningstillstånd gäller om bestämmelsen i 12 kap. 19 § utlänningslagen är tillämplig när den sökandes asylansökan avvisats enligt 5 kap. 1 b § första stycket 3 utlänningslagen och den sökande utvisats. Lagrum: 12 kap. 19 § utlänningslagen (2005:716) 

UM 13190-20

Den fråga i målet som har lett till att Migrationsöverdomstolen har meddelat prövningstillstånd är om en asylsökande får tas i förvar med stöd av utlänningslagen och artikel 8.3 d i mottagandedirektivet, om den asylsökande vid tidpunkten för beslutet inte hölls i förvar. Lagrum: 10 kap. 1 § utlänningslagen (2005:716) och artikel 8.3 i mottagandedirektivet (direktiv 2013/33/EU om normer för mottagande av personer som ansöker om internationellt skydd.

UM 7715-20

Den fråga i målet som har lett till att Migrationsöverdomstolen meddelat prövningstillstånd gäller om ersättning för tidsspillan och utlägg till ett offentligt biträde i samband med en förvarsförhandling kan nekas med motiveringen att biträdet kallats att närvara över telefon.

UM 2944-20

Den fråga i målet som har lett till att Migrationsöverdomstolen har meddelat prövningstillstånd gäller om det föreligger särskilt ömmande omständigheter och om det strider mot svenskt konventionsåtagande att utvisa ett fjortonårigt barn som är fött och uppvuxet i Sverige. Lagrum 1 kap. 10§ samt 5 kap. 6 § andra stycket i utlänningslagen (2005:716) 11§ lagen (2016:752) om tillfälliga begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige, artikel 3 i FN:s konvention om barnets rättigheter och artikel 8 i den europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna.

UM 5851-20

Den fråga i målet som lett till att Migrationsöverdomstolen har meddelat prövningstillstånd gäller om studier i grundläggande svenska som andraspråk kan räknas in vid bedömningen om kravet på heltidsstudier på en sammanhållen yrkesutbildning är uppfyllt enligt bestämmelserna i 16 d § och 16 a § första stycket 2 c lagen (2016:752) om tillfälliga begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige.

UM 2839-20

Migrationsöverdomstolen meddelar prövningstillstånd i den del av målet som avser återkallelse av alternativ skyddstatusförklaring. Den fråga i målet som har lett till att Migrationsöverdomstolen meddelat prövningstillstånd gäller förutsättningarna för att återkalla en alternativ skyddstatusförklaring. Frågan om prövninstillstånd i målet i övrigt förklaras vilande. Lagrum 4 kap. 5 a § och 4 kap. 5 c § utlänningslagen (2005:716)

UM 19571-19

Den fråga i målet som har lett till att Migrationsöverdomstolen meddelat prövningstillstånd gäller om kravet på unionsföreträdet har respekterats när den fackliga organisationen har avgett yttrande under tiden som tjänsten har varit utannonserad.

UM 210-20

Den fråga i målet som har lett till att Migrationsöverdomstolen meddelat prövningstillstånd gäller frågan om det finns förutsättningar att återkalla ett permanent uppehållstillstånd på grund av att bosättningen har upphört.

UM 9719-20

Migrationsöverdomstolen meddelar prövningstillstånd i den del som avser ansökan om förlängt tidsbegränsat uppehållstillstånd enligt lagen (2016:752) om tillfälliga begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige. Den fråga i målet som har lett till att Migrationsöverdomstolen meddelat prövningstillstånd gäller om en ansökan om ett nytt tidsbegränsat uppehållstillstånd för studier på gymnasial nivå ska prövas i sak även om ansökan kommit in till Migrationsverket efter att giltighetstiden för det tidigare uppehållstillståndet löpt ut.

2. Migrationsdomstolen meddelar inte prövningstillstånd i frågan om ny prövning enligt 12 kap. 19 § utlänningslagen. Migrationsdomstolens avgörande i den delen står därför fast. Lagrum: 16 d §, 16 h § och 19 § lagen om tillfälliga begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige samt 5 kap. 18 § utlänningslagen.

UM 6337-20 / 6338-20

Den fråga i målen som har lett till att Migrationsöverdomstolen meddelat prövningstillstånd gäller innebörden av uttrycket ”vistats med” när en tredjelandsmedborgare som är ett vuxet barn till en EES-medborgare gör gällande permanent uppehållsrätt.

UM 8722-20

Den fråga i målen som har lett till att Migrationsöverdomstolen meddelat prövningstillstånd gäller försörjningskravet vid ansökan om uppehållstillstånd på grund av anknytning när anknytningspersonen har tagits emot för vidarebosättning (s.k. kvotflykting) och ansökan om familjeåterförening har gjorts senare än tre månader efter att anknytningspersonen har beviljats uppehållstillstånd som flykting.

UM 6456-20

Den fråga i målet som har lett till att Migrationsöverdomstolen meddelat prövningstillstånd gäller innebörden av att ett arbetstillstånd ska knytas till ett visst slag av arbete. Även frågan om betydelsen av begreppet reguljär anställning i det turkiska associeringsavtalet.

Uppdaterad
2020-11-17

Hitta på sidan

Relaterat innehåll