Mål: 2018-21

MIG 2021:13

Prejudikat

Beslutad tidsfrist för frivillig avresa gäller tills den löpt ut om inte behörig myndighet upphäver den. Tvångsåtgärder får inte vidtas mot utlänning för att verkställa avlägsnandebeslut under denna tidsfrist.