Mål: UM 3049-22

MIG 2023-1

Prejudikat

Misshandel av normalgraden som begicks fem och ett halvt år
tidigare väcker tveksamhet om utlänningens förväntade
levnadssätt. Vid en samlad och framåtsyftande bedömning av
denna tveksamhet och övriga omständigheter i målet har det inte
funnits förutsättningar att bevilja ett permanent
uppehållstillstånd.