Så behandlar vi personuppgifter

Myndigheterna inom Sveriges Domstolar värnar om din integritet och skyddet av dina personuppgifter. Vi behandlar personuppgifterna enligt bestämmelserna i gällande dataskyddsreglering. Regleringen utgörs av flera olika regelverk.

EU:s dataskyddsförordning, eller GDPR som den också kallas, innehåller regler om hur man får behandla personuppgifter. Förordningen har kompletterats med svensk lagstiftning, bl.a. dataskyddslagen med tillhörande förordning. Detta regelverk gäller i domstolarnas och hyres- och arrendenämndernas administrativa verksamhet samt för all verksamhet som bedrivs av övriga myndigheter inom Sveriges Domstolar.

Detta regelverk gäller även för viss del av domstolarnas mål- och ärendehantering och för hyres- och arrendenämndernas ärendehantering. På detta område finns även kompletterande lagstiftning i form av domstolsdatalagen med tillhörande förordning.

För viss del av domstolarnas behandling av personuppgifter gäller i stället brottsdatalagen med tillhörande förordning. Detta regelverk gäller vid sådan behandling av personuppgifter som utförs av domstolarna i syfte att förebygga, förhindra eller upptäcka brottslig verksamhet, utreda eller lagföra brott eller verkställa straffrättsliga påföljder. Det gäller också vid behandling som sker i syfte att upprätthålla ordning och säkerhet. På brottsdatalagens område finns även en särskild lag för domstolarnas behandling av personuppgifter, med tillhörande förordning.

Varför och hur behandlas dina personuppgifter?

Myndigheterna inom Sveriges Domstolar behandlar personuppgifter för olika ändamål och respektive myndighet är personuppgiftsansvarig för den behandling som sker hos den myndigheten.

Mer information

Kammarrätten i Stockholm (org.nr 202100-2742) är personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter som utförs av domstolen. Kammarrätten behandlar personuppgifter i dömande och administrativ verksamhet.

Domstolen behandlar personuppgifter med stöd av både EU:s dataskyddsförordning, tillsammans med den kompletterande domstolsdatalagen, och brottsdatalagen. Brottsdatalagen tillämpas när personuppgifter behöver behandlas för att handlägga mål om verkställighet av häktning eller straffrättlig påföljd.

Vanligt förekommande fall är när domstolen prövar fråga om

- verkställighet av utvisning på grund av brott

- beslut enligt lagen om rättspsykiatrisk vård

- beslut enligt fängelselagen eller häkteslagen

- beslut om intensivövervakning med elektronisk kontroll

Brottsdatalagen tillämpas för samtliga åtgärder, beslut eller dom i dessa fall. Det inkluderar bland annat förordnande av ett offentligt biträde

Mer information om kammarrättens personuppgiftsbehandling, bland annat om rätt till information, begäran om rättelse med mera, hittar du i informationsbladen nedan.

Länkar till ytterligare information om vad som gäller för domstolarnas behandling av personuppgifter finns längst ned på sidan.

Så här kontaktar du Kammarrätten i Stockholm

Postadress: Box 2302, 103 17 Stockholm

E-post: kammarrattenistockholm@dom.se

Om du har frågor kan du även vända dig till domstolens dataskyddsombud, Elisabet Reimers (dömande verksamhet) och Erika Odung (administrativ verksamhet), på tel. 08-561 690 00 eller på mejl till dataskyddsombud.kst@dom.se

Vissa myndigheter inom Sveriges Domstolar kamerabevakar sina lokaler.

Du har rätt att begära att få veta om personuppgifter som rör dig behandlas av någon myndighet inom Sveriges Domstolar och i så fall få del av uppgifterna samt viss annan närmare information om behandlingen (registerutdrag).

Du måste vända dig till respektive myndighet med din begäran.

Om din begäran är uppenbart ogrundad eller orimlig får myndigheten ta ut en rimlig avgift eller avslå din begäran. På brottsdatalagens område gäller detta om en begäran görs oftare än en gång per år.

Om något har blivit fel i dina personuppgifter har du rätt att begära att de rättas.

Du har även rätt att begära radering av dina personuppgifter, göra invändningar mot behandlingen (denna möjlighet finns inte på brottsdatalagens område) och begära begränsning av behandlingen av dem. Det är bra att känna till att dessa rättigheter är starkt begränsade under ett mål eller ärendes pågående handläggning. Rättigheterna begränsas även av arkivlagstiftningen eftersom allmänna handlingar bara får ändras eller förstöras om det finns giltigt stöd i föreskrift.

Om du begär rättelse, radering eller invänder mot en behandling och begär begränsning av den kommer den aktuella myndigheten att pröva om den åtgärd du begär ska vidtas eller inte.

Om du anser att någon myndighet inom Sveriges Domstolar har behandlat dina personuppgifter på ett sätt som står i strid med gällande dataskyddsreglering kan du vända dig till Integritetsskyddsmyndigheten med klagomål. Integritetsskyddsmyndigheten får dock inte pröva ett klagomål som avser domstolarnas och hyres- och arrendenämndernas dömande verksamhet.

Uppdaterad
2021-01-01