Frågor och svar

Det ska innehålla:

  • Personnummer eller organisationsnummer.
  • Postadress och adress till arbetsplats samt i förekommande fall annan adress där han eller hon kan anträffas för delgivning genom stämningsman.
  • Telefonnummer till bostaden och arbetsplatsen samt mobiltelefonnummer, med undantag för nummer som avser ett hemligt telefonabonnemang som behöver uppges endast om rätten begär det.
  • E-postadress, och förhållanden i övrigt av betydelse för delgivning med honom eller henne.
  • Uppgifter om motpart.
  • Vad som yrkas
  • De omständigheter som åberopas till stöd för yrkandet.
  • Vilket beslut som avses.
  • Om prövningstillstånd krävs, ska även anges de omständigheter som åberopas till stöd för att ett sådant tillstånd skall meddelas.
  • Bevis som åberopas och vad bevisningen ska visa.

Domstolens ambition är att avgöra ett mål så snart som möjligt efter att de är färdigkommunicerade, det vill säga att domstolen har fått tillräckligt med underlag från parterna för att kunna fatta ett beslut. Vissa mål är förtursmål och handläggs snabbare. Tiden för det enskilda målet beror på ( flera faktorer, bland annat på hur omfattande målet är, men också på vilka och hur många andra mål som handläggs under samma tid.

Domstolens målsättning om mediantid för migrationsmål är två månader.

De flesta mål i Migrationsöverdomstolen kräver prövningstillstånd. Det innebär att domstolen först bedömer om minst ett av två kriterier (se nästa fråga) är uppfyllda innan sakfrågan kan bedömas.

För migrationsmål kan Migrationsöverdomstolen ge prövningstillstånd om målet ger vägledning för hur andra domstolar ska döma i liknande mål i framtiden (prejudikat). Domstolen kan också ge prövningstillstånd om det finns synnerliga skäl för att pröva överklagandet.

Migrationsöverdomstolen kan meddela prövningstillstånd om målet kan ge vägledning för hur andra domstolar ska döma i liknande mål i framtiden (prejudikat). Domstolen kan också ge prövningstillstånd om det finns synnerliga skäl för att pröva överklagandet. Enbart att man har kommit in med kompletterande underlag utgör i regel inte skäl för prövningstillstånd i migrationsmål.

När ett mål ska avgöras i kammarrätten krävs det i regel två eller tre juristdomare. En jurist vid kammarrätten förbereder oftast ett skriftligt förslag till beslut eller dom samt håller en muntlig föredragning.

Den som behöver mer tid för att exempelvis komma in med en komplettering kan begära anstånd. Domstolen ska svara på en sådan begäran. Om och hur mycket anstånd som kan ges beror bland annat på måltyp och hur gammalt målet är.

I vissa mål såsom migrationsmålen, är Kammarrätten i Stockholm i egenskap av Migrationsöversdomstol, sista instans. Ett avgörande kan inte överklagas eller omprövas.