Frågor och svar

Här hittar du svar på vanliga frågor om Migrationsöverdomstolen.

Det ska innehålla:

  • Personnummer eller organisationsnummer.
  • Postadress och adress till arbetsplats samt i förekommande fall annan adress där han eller hon kan anträffas för delgivning genom stämningsman.
  • Telefonnummer till bostaden och arbetsplatsen samt mobiltelefonnummer, med undantag för nummer som avser ett hemligt telefonabonnemang som behöver uppges endast om rätten begär det.
  • E-postadress, och förhållanden i övrigt av betydelse för delgivning med honom eller henne.
  • Uppgifter om motpart.
  • Vad som yrkas
  • De omständigheter som åberopas till stöd för yrkandet.
  • Vilket beslut som avses.
  • Om prövningstillstånd krävs, ska även anges de omständigheter som åberopas till stöd för att ett sådant tillstånd skall meddelas.
  • Bevis som åberopas och vad bevisningen ska visa.
Uppdaterad
2020-01-03