Prövningstillstånd av Migrationsöverdomstolen

Mål: UM 11093-20
Migrationsöverdomstolen har beviljat prövningstillstånd i mål nr UM 11093-20.

Den fråga i målet som har lett till att Migrationsöverdomstolen meddelat prövningstillstånd är om en ansökan om uppehållstillstånd för en utlänning som har ställning som varaktigt bosatt i en annan EU-stat och som befinner sig i Sverige ska prövas i sak när utlänningen omfattas av ett lagakraftvunnet utvisningsbeslut. Lagrum: 5 kap. 18 § femte stycket utlänningslagen (2005:716) och 4 kap. 17 § första stycket utlänningsförordningen (2006:97).