När du är i rätten

Säkerhetskontroll

Många domstolar har permanent eller i vissa fall temporär säkerhetskontroll. Syftet med kontrollen är att öka säkerheten och tryggheten i domstolens lokaler.

Därför är det viktigt att komma i god tid

Vid kontrollen får alla besökare gå igenom en larmbåge. Väskor och andra medhavda föremål kontrolleras genom att de körs genom en röntgenmaskin. 

När domstolen har många besökare kan det ta längre tid att passera säkerhetskontrollen. Det är därför viktigt att komma i god tid om du är kallad till en förhandling. Din kontroll går fortare ju färre föremål du har med dig, och om det är möjligt får du gärna undvika att ta med större väskor.

Ordningsvakt och besökare i säkerhetskontroll vid domstol.

Teknik i rättssalen

I rättssalarna finns teknik som ska underlätta för dig som rättsligt biträde att till exempel presentera bevisning, tydliggöra ståndpunkter eller illustrera det du pratar om.

Om du ska använda presentationsutrustning

Det är normalt sett möjligt att visa en presentation. Om du vill använda presentationsutrustningen måste du ta med dig en egen bärbar dator eller surfplatta. Det räcker inte med att ta med ett usb-minnne och det är inte tillåtet att använda domstolens datorer. Du behöver också se till att ta med dig rätt kablar så att du kan ansluta till salens presentationsutrustning.

I många salar finnas det också en dokumentkamera som kan visa föremål och dokument, både i pappersformat och digitalt.

Trådlöst internet (WiFi)

Du som ska medverka i en förhandling har rätt att använda domstolens trådlösa nätverk. Kontakta domstolen för att få inloggningsuppgifter till nätverket.

Kontakta domstolen

Vilken teknik som finns tillgänglig kan variera i olika salar. Kontakta gärna domstolen i förväg om du behöver veta mer detaljer.

Teknik i förhandlingssal.
Under rättegången är det möjligt att till exempel visa ett filmklipp som bevismaterial.

Ordning i rättssalen

Rättens ordförande ska upprätthålla ordningen vid rättens sammanträden och besluta de ordningsregler som behövs. Ordföranden får också begränsa antalet åhörare i rättssalen för att undvika trängsel.

Om någon stör

Ordföranden kan utvisa någon från rättssalen som stör ett sammanträde eller på något annat sätt uppträder olämpligt.

En part som blivit utvisad ska om möjligt få följa sammanträdet genom ljudöverföring eller ljud- och bildöverföring. Om detta inte kan ske, ska det som inträffar vid sammanträdet återges i den omfattning som behövs när parten åter är närvarande. Parten ska få möjlighet att ställa frågor till en person som hörts i partens frånvaro.

Fotoförbud gäller

Det är bra om du som rättsligt biträde informerar din klient om att det är förbjudet att fotografera i eller in i rättssalen vid rättens sammanträden. Det är också förbjudet att sprida bild som har tagits i eller in i rättssalen, om någon syns på bilden. 

Tolk om någon inte behärskar svenska

Om en part, ett vittne eller någon annan som ska höras inför rätten inte behärskar svenska, får rätten anlita en tolk. Om en misstänkt eller en målsägande i ett brottmål inte behärskar svenska, ska en tolk anlitas vid sammanträden inför rätten. Om du som rättsligt biträde anser att det finns behov av tolk, är det viktigt att detta framförs till domstolen i så god tid att en tolk hinner anlitas.

Delta på distans

Som huvudregel ska den som ska delta i ett sammanträde inför rätten infinna sig i rättssalen eller där sammanträdet annars hålls.

Delta via telefon eller videokonferens

Om det finns skäl för det, får rätten besluta att den som ska delta i ett sammanträde ska delta på distans, till exempel via telefon eller videokonferens (ljudöverföring respektive ljud- och bildöverföring). Deltagande på distans får inte ske om det är olämpligt med hänsyn till ändamålet med personens inställelse och övriga omständigheter.

Om det finns det särskilda önskemål att delta vid en domstolsförhandling på distans bör domstolen kontaktas i ett tidigt skede så att nödvändiga åtgärder hinner vidtas. Om önskemålet uppkommer under ett sammanträde får rättens ordförande besluta i frågan. 

Uppdaterad
2022-12-20