Dom gällande översvämningsskydd på Falsterbonäset

Mål: M 6552-20
Det tidigare beviljade tillståndet för översvämnings-skydd på Falsterbonäset fastställs i stora delar av Mark- och miljööverdomstolen (MÖD). Genom domen skärps kraven på hur höga föroreningshalter som de massor som används för att anlägga vallen får innehålla. Kravet på att kommunen ska inrätta ett nytt naturreservat tas bort.

MÖD har funnit att de åtgärder som kommunen sökt tillstånd för i huvudsak är väl avvägda. I några områden, i västra delen av naturreservatet Skanörs Ljung, bedömer dock domstolen att annan lokalisering av översvämningsskyddet skulle vara bättre. I dessa delar avslås ansökan.

Översvämningsskyddet ska till stor del anläggas inom områden som har mycket höga naturvärden. För att begränsa påverkan på miljön har domstolen skärpt kraven på hur höga halter av skadliga ämnen som tillåts i de massor som tillförs områdena.

- Med dessa skärpta krav på massornas renhet bedömer vi att den långsiktiga påverkan på naturvärdena blir obetydlig. Det finns då inte skäl att kräva att kommunen ska inrätta ett nytt naturreservat som kompensation för förlorade naturvärden, säger hovrättsrådet Ralf Järtelius

Faktaruta

Falsterbonäset är låglänt och riskerar att drabbas av översvämningar vid höga vattenstånd i omgivande Öresund och Östersjön. Genom den tillståndsansökan som prövas i målet söker Vellinge kommun tillstånd till att anlägga ett översvämningsskydd för Falsterbohalvön. Översvämningsskyddet syftar till att skydda boende, verksamheter, sammanhållen bebyggelse och kommunal infrastruktur från översvämning. Skyddet är dimensionerat för hur förhållandena bedöms vara år 2065 och utformat som ett ca 18 km långt skydd i form av en vall eller mur