Mark- och miljööverdomstolen fastställer detaljplanen för Västerport etapp 1 i Varbergs kommun.

Mål: P 6506-22
Kommunfullmäktige antog sommaren 2021 en detaljplan för att skapa en ny stadsdel i Varberg. Mark- och miljööverdomstolen har idag fastställt kommunens beslut.

I samband med planläggning ska områden som är av riksintresse för kulturmiljövården skyddas mot åtgärder som påtagligt kan skada kulturmiljön. Delar av Varberg, bland annat fästningen, ingår i ett sådant riksintresseområde för kulturmiljövården. Det aktuella planområdet ligger inte inom riksintresseområdet men angränsar till detsamma.

Domstolen, som hållit syn på platsen, har till skillnad från mark- och miljödomstolen gjort bedömningen att detaljplanen inte kan anses medföra en påtaglig skada på riksintresset. Den tillkommande bebyggelsen kommer förändra Varbergs stadssiluett och utmana fästningens dominans i stadsbilden. Vid synen kunde domstolen dock konstatera att den högt belägna fästningen från många platser har och fortsatt kommer att ha en klart mer framträdande roll i stadens siluett än bebyggelsen i detaljplaneområdet.

Även om detaljplanens hotellbyggnad genom sin höjd kommer att medföra en skalförskjutning och från vissa utsiktspunkter inom riksintresseområdet försvaga upplevelsen av fästningen så är hotellets placering, cirka 300 meter från fästningen, godtagbar. Vid en sammantagen bedömning har domstolen funnit att de riksintresset fortsatt kommer att kunna återspeglas även om bebyggelse enligt detaljplanen tillåts.

Domstolen har också bedömt att den föreslagna bebyggelsen är förenlig med anpassningskravet och att kommunen hållit sig inom det handlingsutrymme som den har enligt plan- och bygglagen.

Faktaruta

Planområdet utgör idag delar av Varbergs hamn. Detaljplanen möjliggör uppförande av cirka 500 bostäder med en genomsnittlig höjd av fem våningar. Vidare möjliggör detaljplanen lokaler för centrumändamål, förskola, parkeringshus och en hotellbyggnad med cirka 250 rum. För hotellets högdel tillåter planen 14 våningar. Planområdet ligger i anslutning till riksintresset för kulturmiljövården; Varberg [N 13].