Överklaga beslut enligt miljöbalken

Många mål enligt miljöbalken rör till exempel tillstånd, dispenser, godkännanden eller tillsynsärenden. Dessa beslut kan fattas av en kommun, länsstyrelse eller annan myndighet, och de går i regel att överklaga.

Kommunala beslut kan först överklagas till länsstyrelsen och därefter till mark- och miljödomstolen. Vanliga överklaganden rör strandskyddsdispenser, tillstånd till avloppsanordningar och miljösanktionsavgifter.

Miljöfarlig verksamhet

Miljöprövningsdelegationernas tillstånd till miljöfarlig verksamhet kan också överklagas till mark- och miljödomstol. Det kan handla om industrier, deponier, täkter, förbränningsanläggningar, vindkraftparker med mera.

Överklaga beslut

 1. 1

  Överklagandet ska innehålla:

  • Namn och kontaktuppgifter så att domstolen kan nå den som överklagar.
  • Uppgifter om beslutet: myndighet, ärendenummer, datum.
  • Den ändring som begärs (yrkande).
  • Skälen till varför beslutet bör ändras.
  • Den bevisning som åberopas.
 2. 2

  Skicka till myndigheten som fattat beslutet

  Överklagandet ska skickas till den myndighet som fattat beslutet. Myndigheten prövar om överklagandet har kommit in i rätt tid och därefter skickas det vidare till mark- och miljödomstolen.

Kostnader

Domstolen tar inte ut någon avgift för att avgöra ett överklagande. Det går inte heller i normalfallet att få ersättning för rättegångskostnader (kostnader för ombud). Var och en får stå för sina kostnader.

Läs mer om hur målet handläggs

Uppdaterad
2022-04-25