Studiebesök

Huvudregeln är att förhandlingar vid tingsrätten är offentliga. Det går bra att någon vecka innan det tänkta besöket kontakta tingsrätten via e-post för att få reda på vilka mål som är utsatta och om de är lämpliga för rättegångsbesök. För den som arrangerar ett studiebesök vid tingsrätten är det viktigt att tänka på att det kan inträffa att någon i gruppen är släkt med eller nära bekant till någon av parterna.

Tingsrätten har flera förhandlingssalar. Varje sal kan ta emot ett begränsat antal åhörare. Vid rättegångsbesök med fler än fem personer är det därför lämpligt att den som ordnar besöket kontaktar tingsrätten för att kontrollera att besöket är praktiskt genomförbart.

Om det finns skäl kan rättens ordförande bestämma att åhörare och andra som skall närvara vid en förhandling skall genomgå säkerhetskontroll innan förhandlingen. Förhandlingar där säkerhetskontroll sker äger rum i tingsrättens säkerhetssal. Denna typ av förhandlingar är mindre lämpliga för rättegångsbesök.

Det är önskvärt att gruppledaren inför studiebesöket informerar gruppen om att det inte är tillåtet att störa förhandlingen genom samtal eller liknande eller att förtära något under förhandlingen. För att inte förhandlingen skall störas bör in- och utpassering ske i anslutning till pauser i förhandlingarna eller i samband med förhandlingens slut.

Mobiltelefoner skall vara avstängda.

Det är inte tillåtet att fotografera inne i rättssalen under pågående förhandling. Detsamma gäller för film- och TV-inspelning.

Beroende på målets karaktär, kan personer under 18 år förbjudas att närvara som åhörare.

Uppdaterad
2019-03-21