Kungörelser vid mark- och miljödomstolen

Här publiceras fr.o.m. 1 januari 2018 kungörelser i ansökningsmål rörande tillstånd enligt miljöbalken till miljöfarlig verksamhet och vattenverksamhet vari det ingår en miljökonsekvensbeskrivning enligt 6 kap. miljöbalken.

Ansökan om tillstånd för vattenverksamhet enligt miljöbalken i Sättnaån, för väg 86 ny bro samt erosionsskydd, Kovland.
Kommun: Sundsvalls kommun

Ansökan om tillstånd till uppförande och drift av bioraffinaderi m.m. vid SCA Östrand inom fastigheterna Östrand 3:1 och 3:4 samt ändring av verksamheten vid SCA Östrand.
Kommun Timrå kommun

ansökan dels om godkännande av vidtagna dammsäkerhetsåtgärder, dels om att få vidta dammsäkerhetshöjande åtgärder vid Imnäsdammen i Fjällsjöälven.
Kommun: Sollefteå kommun

Publicerad
2019-08-27
Uppdaterad
2019-10-18