Kungörelser vid mark- och miljödomstolen

Här publiceras fr.o.m. 1 januari 2018 kungörelser i ansökningsmål rörande tillstånd enligt miljöbalken till miljöfarlig verksamhet och vattenverksamhet vari det ingår en miljökonsekvensbeskrivning enligt 6 kap. miljöbalken.

SCA Timber AB har ansökt om ändring av den dom som meddelades av Östersunds tingsrätt, mark- och miljödomstolen, den 18 juni 2008 i mål M 1338-07. Målet gällde bl.a. muddring, invallning och landutfyllnad på fastigheten Tunadal 1:1 i Sundsvalls kommun

Kraftbolaget i Svensbo AB har ansökt om lagligförklaring av Södra Svensbo kraftverk med tillhörande anläggningsdelar samt tillstånd enligt 11 kap. 9 § miljöbalken för driften av kraftverket och att reparera regleringsdamm, fisktrappa m.m., allt beläget i Gryckån, Ovanåkers kommun

Svea Vind Offshore AB har ansökt om tillstånd enligt 9 och 11 kap. miljöbalken att uppföra, driva och efter uttjänad verksamhet montera ned en havsbaserad gruppstation för vindkraft benämnt Vindpark tposten, ca 25 km norr om Gävle och ca 10 km öster om Norrsundet, Gävle kommun.

Burvattnets vattenregleringsföretag har ansökt om tillstånd för vattenverksamhet avseende dammsäkerhetshöjande åtgärder vid Burvattnets regleringsdamm, Åre och Krokoms kommuner

Lundstams Åkeri & Återvinning Aktiebolag har ansökt om förlängd tid för inlämnande av prövotidsutredning F2, avfallsverksamhet vid bolagets anläggning i Östersund, Östersunds kommun

Skistar AB har ansökt om tillstånd enligt 11 kap.miljöbalken för anläggande och drift av ett vattenmagasin i Storhogna, Bergs kommun.

har ansökt om godkännande i efterhand enligt 11 kap. 16 § miljöbalken av utförda reparationsåtgärder m.m. vid Sälmsjöns två regleringsdammar i Sälmån-Voxnan i Ovanåkers kommun, Gävleborgs län.

 

Fortum Sverige AB har ansökt om ändringstillstånd enligt miljöbalken för modernisering och effektivisering av Sunnerstaholms kraftverk samt ändrad reglering av Voxsjön.

Uppdaterad
2019-10-18