Kungörelser vid mark- och miljödomstolen

Här publiceras fr.o.m. 1 januari 2018 kungörelser i ansökningsmål rörande tillstånd enligt miljöbalken till miljöfarlig verksamhet och vattenverksamhet vari det ingår en miljökonsekvensbeskrivning enligt 6 kap. miljöbalken.

har ansökt om tillstånd för åtgärder vid dammarna i Lill- och Långröstens utlopp i Ovanåkers kommun

Sundsvalls kommun ansökt om tillstånd enligt miljöbalken för efterbehandlingsåtgärder genom grävning och muddring m.m. i förorenade strandområden vid Nyvik f.d. sågverksområde på Alnön i Sundsvall kommun.

Sydkraft Hydropower AB har  ansökan om dammsäkerhetshöjande åtgärder vid Graninge kraftverks regleringsdamm, Sollefteå kommun.

har ansökt om tillstånd enligt 11 kap. miljöbalken för befintlig och planerad grundvattenbrunn på fastigheten Mo 4:14

Uppdaterad
2019-10-18