Kungörelser vid mark- och miljödomstolen

Mark- och miljödomstolen ska enligt lag publicera kungörelser i ansökningsmål rörande tillstånd enligt miljöbalken till miljöfarlig verksamhet och vattenverksamhet vari det ingår en miljökonsekvensbeskrivning enligt 6 kap. miljöbalken.

M 3913-22 remisstidens utgång 2023-03-16

Länsstyrelsen i Gävleborg ansöker om ändring av villkor i tillstånd till biotopåtgärder i Galvån i Bollnäs kommun.

M 3190-22 remisstidens utgång 2023-03-23

har ansökt om tillstånd enligt 11 kap. § 9 miljöbalken för återställning av flottledsrensade vattensträckor i Ammerån, Strömsunds och Ragunda kommuner.

M 3634-22 remisstidens utgång 2023-03-24

har ansökt om tillstånd enligt 9 kap. miljöbalken till fortsatt hamnverksamhet samt enligt 11 kap. miljöbalken till ombyggnation och förstärkning av befintlig kaj och väg m.m. inom Norrsundets hamn, Gävle kommun.

M 2695-22 remisstidens utgång 2023-03-28

har ansökt enligt den nationella planen om omprövning av villkor för att uppnå moderna miljövillkor för anläggningen Åmots Bruks vattenkraftverk, Ockelbo kommun

M 1402-21 remisstidens utgång 2023-04-14

har avseende Gävle bruk i Gävle kommun (bolaget), ansökt om dels ett tidsbegränsat
ändringstillstånd för ökad produktion (etapp 1), dels omprövning av verksamheten och ansökan om ett nytt tillstånd till hela verksamheten (etapp 2), båda enligt 9 kap. miljöbalken.

M 284-22 remisstidens utgång 2023-04-28k

har ansökt om omprövning för moderna miljövillkor i form av utrivning av vattenkraftverk,Grössjö 1:9 och Bålsjö Kramfors kommun.

Uppdaterad
2019-10-18