Kungörelser vid mark- och miljödomstolen

Mark- och miljödomstolen ska enligt lag publicera kungörelser i ansökningsmål rörande tillstånd enligt miljöbalken till miljöfarlig verksamhet och vattenverksamhet vari det ingår en miljökonsekvensbeskrivning enligt 6 kap. miljöbalken.

M 746-23 remisstidens utgång 2023-10-16

har ansökt om tillstånd till vattenverksamhet för båtplats på fastigheten Marsätt 2:11, Bräcke kommun.

M 1011-23 remisstidens utgång 2023-11-01

ansökt om tillstånd enligt 11 kap. 9 § miljöbalken för utrivning av damm och återställning av flottledsrensade vattendragssträckor i Vålesån, Bräcke kommun

M 2833-23 med remisstidens utgång 2023-10-20

Gävle Kraftvärme AB har ansökt om förlängning av arbetstid av byggande av Forsbacka vattenkraftverk,m.m. i deldom M 2028-11, Gävle kommun.

M 1480-23 remisstidens utgång 2023-10-30

Setra Trävaror AB ansöker om tillstånd enligt 9 kap. miljöbalken för anläggning för sågverksamhet samt förädling av sågade trävaror mm samt tillstånd enligt 11 kap miljöbalken för vattenverksamhet i form av bortledande avytvatten jämte utfyllning av vattenområde vid Kastets Sågverk i Gävle.

Uppdaterad
2019-10-18