Kungörelser vid mark- och miljödomstolen

Här publiceras fr.o.m. 1 januari 2018 kungörelser i ansökningsmål rörande tillstånd enligt miljöbalken till miljöfarlig verksamhet och vattenverksamhet vari det ingår en miljökonsekvensbeskrivning enligt 6 kap. miljöbalken.

har ansökt om omprövning enligt 24 kap. 13 § 2 p och 16 kap. 2b § miljöbalken av Östersunds tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom den 14 juni 2018 i mål M 1620-16 i vilken tillstånd ges för dammsäkerhetshöjande åtgärder vid Övre Oldsjöns regleringsdamm, Krokoms kommun.

Uppdaterad
2019-10-18