Vår verksamhet

Tingsrättens organisation

Östersunds tingsrätt är indelad i tre avdelningar/enheter, två målavdelningar och en administrativ enhet. På målavdelning 1 handläggs brottmål, tvistemål, domstolsärenden och konkurser. Avdelningen är indelad i sex rotlar, vilka i sin tur är fördelade på två rotelgrupper. Rotlarna innehas av fyra rådmän och två fiskaler. Lagmannen har ingen egen rotel, men dömer i mål på avdelning 1 i olika utsträckning beroende på arbetsläget.

Målavdelning 2 är Mark- och miljödomstol. På den handläggs miljömål, fastighetsmål, mål enligt plan- och bygglagen samt vissa ärenden. Avdelningen består av fyra rotlar, vilka innehas av rådmän.

På tingsrätten finns vidare en administrativ enhet som sköter stabs- och servicefunktioner. Enheten, som leds av en chefsadministratör, arbetar sammanlagt sex administratörer. Den administrativa enheten registreras också inkommande post och handlägger god man och förvaltarskapsärenden.

Ledning och styrning

Lagmannen Karin Johnsson Rydh är chef för tingsrätten, vilken är uppdelad i tre avdelningar/enheter.

Kent Ehrenhöök är chefsrådman för avdelning 1, Marit Åkerblom är chefsrådman för avdelning 2 och chefsadministratör Elin Forsgren är chef för den administrativa enheten samt personalchef inom myndigheten.

Tingsrätten har en ledningsgrupp som består av lagmannen och de tre enhetscheferna. Ledningsgruppen är rådgivande och bereder de ärenden som lagmannen ska fatta beslut i.

Uppdaterad
2019-03-21