Ett ärendes gång

Överklagandet

Ett överklagande ska vara skriftligt och det ska framgå vilket beslut som överklagas.

Av överklagandet bör också framgå:

  • namn och personnummer
  • adress
  • telefonnummer och mobiltelefonnummer
  • e-postadress

Till överklagandet bifogas också eventuella bilagor såsom intyg eller andra handlingar som åberopas. De handlingar som redan finns i domstolens ärende behöver dock inte ges in på nytt.

Ett överklagande ska skickas in till den domstol som fattat det överklagade beslutet inom tre veckor från den dag då nämndemannen fick del av beslutet. När ett överklagande kommer in ska domstolen ta ställning till om det finns anledning att ändra beslutet enligt förvaltningslagens bestämmelser. Om domstolen inte ändrar beslutet skickas överklagandet till Överklagandenämnden för nämndemannauppdrag tillsammans med handlingarna i ärendet.

Ärendets gång hos Överklagandenämnden för nämndemannauppdrag

När ett överklagandeärende kommer till Överklagandenämnden för nämndemannauppdrag från en domstol registreras det och nämndens sekreterare får ta hand om det. Med ärendet följer ibland ett yttrande där domstolen redogör för sin inställning till överklagandet. Ett sådant yttrande skickas alltid till den som överklagat för att denne ska få tillfälle att komma med synpunkter på domstolens inställning innan Överklagandenämnden för nämndemannauppdrag beslutar i ärendet. Den som klagat kan skicka brev eller e-post till nämnden och redovisa sin ståndpunkt.

Beslut i ärendena fattas vid ett nämndsammanträde.

När beslut fattats i ett ärende skickas avgörandet till klaganden och domstolen får en kopia av beslutet för att kunna vidta de åtgärder som beslutet leder till.

Här nedan finns information om nämndens behandling av personuppgifter.

Uppdaterad
2022-03-11