Nämndens uppgift

Överklagandenämnden för nämndemannauppdrag har till uppgift att pröva överklaganden av domstolsbeslut om entledigande och avstängning av nämndemän. Nämndens beslut kan inte överklagas.

Nämnden inrättades den 1 juli 2006 och har sitt kansli hos Kammarrätten i Sundsvall.

Nämndens instruktion kan du läsa här nedan.

 

Grund för entledigande respektive avstängning

Av 4 kap. 8 § rättegångsbalken, RB, och 21 § lagen om allmänna förvaltningsdomstolar, LAFD, framgår att domstol ska entlediga en nämndeman som genom att begå brott eller på annat sätt har visat sig olämplig för uppdraget. Domstolen får också entlediga en nämndeman som visar giltigt hinder.

Enligt 4 kap. 8 a § RB och 22 § LAFD får domstolen stänga av en nämndeman från tjänstgöringen om han eller hon
1. är föremål för ett ärende om entledigande,
2. är föremål för förundersökning eller står under åtal för ett brott som vid fällande dom kan antas leda till entledigande, eller
3. i övrigt uppvisar ett beteende eller ett tillstånd som bedöms skada allmänhetens förtroende för rättskipningen.

Ett beslut om avstängning enligt första stycket 3 ska gälla för viss tid, dock högst sex månader.

Uppdaterad
2022-03-11