Organisation och verksamhet

Överklagandenämndens ledamöter

Ylva Johansson, ordförande
Agneta Ögren, vice ordförande
Eva Sonidsson
Bertil Kjellberg
Stefan Blomquist

Ersättare

Jonas Gunnarsson
Ellen Juntti
Roine Hangvar

Sekreterare

Birgitta Törnered

Kansli

Karin Einarsson

Verksamhetsberättelse för 2021 och verksamhetsplan för 2022

1. Nämndens uppgifter

Överklagandenämnden för nämndemannauppdrag har till uppgift att pröva överklaganden av domstolsbeslut om entledigande och avstängning av nämndemän i enlighet med 4 kap. 8 b § rättegångsbalken och 23 § lagen (1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar. Ärendena avgörs som regel efter föredragning vid sammanträde. Nämndens beslut om avstängning och entledigande får inte överklagas. Dess verksamhet styrs av förvaltningslagen (2017:900), myndighetsförordningen (2007:515) och förordningen (2007:1081) med instruktion för Överklagandenämnden för nämndemannauppdrag.

2. Nämndens sammansättning och organisation

Nämnden inrättades den 1 juli 2006. Den består av en ordförande, en vice ordförande och tre övriga ledamöter. För varje annan ledamot än ordföranden och vice ordföranden ska finnas en ersättare. Hos nämnden tjänstgör en sekreterare. Kammarrätten i Sundsvall upplåter lokaler och utför administrativa uppgifter åt nämnden.

Under tiden 1 januari–31 december 2021 har f.d. kammarrättspresidenten Bertil Ekholm varit ordförande och hovrättspresidenten Erik Brattgård varit vice ordförande i nämnden. Övriga ledamöter har varit Eva Sonidsson, Bertil Kjellberg och Stefan Blomquist. Ersättare har varit Jonas Gunnarsson för Eva Sonidsson, Josefin Malmqvist för Bertil Kjellberg och Roine Hangvar för Stefan Blomquist.

Kammarrättsrådet Birgitta Törnered har varit nämndens sekreterare. Kanslifunktionen har skötts av registratorn vid Kammarrätten i Sundsvall, Karin Einarsson.

3. Sammanträden och ärenden under år 2021

Under 2021 har nämnden sammanträtt sex gånger i Karlskrona, varvid några ledamöter närvarat per videolänk eller per telefon.

Tolv ärenden, varav sju rörde avstängning av nämndeman och fem rörde entledigande av nämndeman, har kommit in under 2021. Bland de ärenden som rörde avstängning avskrevs ett ärende eftersom domstolen upphävt sitt beslut under nämndens handläggning och i ett annat ärende upphävde nämnden domstolens beslut. Bland de ärenden som rörde entledigande avskrevs ett ärende sedan nämndemannen återkallat sitt överklagande. I ett annat ärende avvisades överklagandet med hänvisning till att en anmälare inte kan föra talan mot domstolens beslut. I övriga ärenden har nämnden avslagit överklagandet.

4. Verksamhetsplan för 2022

Samtliga ärenden som avslutades under 2021 avgjordes inom två månader från det att de kom in. Överklagandenämnden har som ambition att även fortsättningsvis avgöra ärenden inom en till två månader från att de kommer in. Under 2022 ska nämnden övergå till att diarieföra ärenden i det administrativa diariet W3D3 samt e-arkiv.

Uppdaterad
2022-03-11