Organisation och verksamhet

Överklagandenämndens ledamöter

Bertil Ekholm, ordförande
Erik Brattgård, vice ordförande
Eva Sonidsson
Bertil Kjellberg
Linda von Beetzen

Ersättare

Jonas Gunnarsson
Josefin Malmqvist
Roine Hangvar

Sekreterare

Birgitta Törnered

Kansli

Karin Einarsson

Verksamhetsberättelse för 2018 och verksamhetsplan för 2019

Överklagandenämnden för nämndemannauppdrag har till uppgift att pröva överklaganden av domstolsbeslut om entledigande och avstängning av nämndemän i enlighet med 4 kap. 8 b § rättegångsbalken och 23 § lagen (1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar. Ärendena avgörs som regel efter föredragning vid sammanträde. Nämndens beslut om avstängning och entledigande får inte överklagas. Dess verksamhet styrs av förvaltningslagen (1986:223), myndighetsförordningen (2007:515) och förordningen (2007:1081) med instruktion för Överklagandenämnden för nämndemannauppdrag.

Nämnden inrättades den 1 juli 2006. Den består av en ordförande, en vice ordförande och tre övriga ledamöter. För varje annan ledamot än ordföranden och vice ordföranden ska finnas en ersättare. Hos nämnden tjänstgör en sekreterare. Kammarrätten i Sundsvall upplåter lokaler och utför administrativa uppgifter åt nämnden.

Under tiden 1 januari-31 december 2018 har f.d. kammarrättspresidenten Bertil Ekholm varit ordförande och f.d. hovrättspresidenten Sten Burman varit vice ordförande i nämnden. Övriga ledamöter har varit Göran Norlander, Jessika Roswall och Marika af Winklerfelt. Marika af Winklerfelt ersattes som ledamot av Linda von Beetzen från och med den 28 juni 2018. Ersättare har varit Kerstin Haglö för Göran Norlander och Hans Rothenberg för Jessika Roswall. Mats Linder var ersättare för Marika af Winklerfelt under tiden 1 januari-27 juni 2018 och Roine Hangvar var ersättare för Linda von Beetzen under tiden 28 juni-31 december 2018.

Kammarrättsrådet Åsa Ärlebrant har varit nämndens sekreterare. Kanslifunktionen har skötts av registratorn vid Kammarrätten i Sundsvall, Karin Einarsson.

Under 2018 har nämnden sammanträtt sex gånger i Stockholm, varvid några ledamöter närvarat per videolänk eller per telefon.

Sex ärenden, varav ett om avstängning och fem om entledigande av nämndeman, har kommit in under 2018. Ärendena avgörs efter föredragning och nämnden har fattat beslut i dessa ärenden. Nämnden har även fattat beslut i ett ärende om entledigande av nämndeman som inkom under december 2017. Överklagandenämnden har i samtliga ärenden avslagit överklagandet.

Samtliga ärenden som avslutades under 2018 avgjordes inom två månader från det att de kom in. Överklagandenämnden har som ambition att även fortsättningsvis avgöra ärenden inom en till två månader från att de kommer in.

Uppdaterad
2019-09-26