Mark- och miljödomstolens uppdrag

Mark- och miljödomstolens uppdrag är att döma i mål och ärenden inom områdena miljö, fastighet, vatten och avlopp samt plan och bygg.

Vanliga mål i mark- och miljödomstol

Exempel på vanliga mål är:

  • tillstånd till vattenverksamhet och miljöfarlig verksamhet
  • omprövning av moderna miljövillkor enligt Nationella planen (NAP)
  • mål om hälsoskydd, naturvård, förorenade områden och farligt avfall (till exempel överklagade beslut om tillsyn)
  • skadestånds- och ersättningsfrågor med miljöanknytning
  • mål om bygg-, rivnings- och marklov enligt plan- och bygglagen
  • överklagande av beslut att anta detaljplaner
  • tomträttsmål (nyttjanderätt till fastighet)
  • mål enligt fastighetsbildnings-, anläggnings- och ledningsrättslagen
  • expropriationsmål (tvångsinlösen)
  • tvister om vatten och avlopp enligt lagen om allmänna vattentjänster.

Dömer inte i brottmål

Mark- och miljödomstolarna dömer inte i brottmål och inte heller i mål om brott mot miljöbalkens bestämmelser. Miljöbrott anmäls till allmän åklagare och handläggs av allmän domstol, det vill säga tingsrätterna.

Överklaga mark- och miljödomstolens domar och beslut

Mark- och miljödomstolens domar och beslut överklagas till Mark- och miljööverdomstolen, som är en avdelning inom Svea hovrätt.

Mark- och miljööverdomstolen är slutinstans i mål där det första beslutet har fattats av en myndighet. I mål som har börjat i mark- och miljödomstol kan Högsta domstolen döma som sista instans.

Vilka arbetar på mark- och miljödomstolen?

Den dömande personalen på mark- och miljödomstolen består av juridiskt utbildade domare och tekniska råd.

De tekniska råden har naturvetenskaplig eller teknisk utbildning och erfarenhet av sådana sakfrågor som domstolen prövar.

I vissa mål deltar även särskilda ledamöter. En av de särskilda ledamöterna ska ha erfarenhet av sakfrågor som faller inom Naturvårdsverkets, Havs- och vattenmyndighetens, Boverkets eller Lantmäteriets verksamhetsområde. Den andra ska ha erfarenhet av industriell, kommunal eller areell verksamhet eller av sådana sakfrågor som faller inom nämnda förvaltningsmyndigheters verksamhetsområden. I mål enligt lagen (2006:412) om allmänna vattentjänster ska de särskilda ledamöterna ha erfarenhet av vatten- och avloppsfrågor. De särskilda ledamöterna är till skillnad från juristdomarna och de tekniska råden inte anställda vid domstolen utan tjänstgör efter kallelse.

På mark- och miljödomstolen arbetar även beredningsjurister och miljönotarier. De handlägger i första hand de överklagade målen och föredrar mål och upprättar förslag till domar och beslut.

All korrespondens i målen hanteras av avdelningarnas domstolshandläggare. De arbetar också med andra uppgifter som att skriva protokoll och sköta arkivering.

Uppdaterad
2022-05-23